Tạp chí Khoa học, T. 104, S. 5 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN TỶ LỆ SỐNG VÀ THỜI GIAN BIẾN THÁI ẤU TRÙNG CUA XANH Scylla serrata (Forskal, 1775) GIAI ĐOẠN ZOEA ĐẾN MEGALOPA.

Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Phạm Thị Phương Lan

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng các mức nhiệt độ lên tỷ lệ sống và thời gian biến thái của ấu trùng cua xanh Scylla serata giai đoạn Zoea đến Megalopa. Thí nghiệm được tiến hành từ giai đoạn Zoea2, theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn toàn với 4 nghiệm thức tương ứng với 4 mức nhiệt độ  25, 27, 29 và 31 0C. Kết quả thí nghiệm cho thấy có sự ảnh hưởng khác biệt về tỷ lệ sống và thời gian biến thái giữa các mức nhiệt độ với mức tin cậy p<0,05 . Khoảng nhiệt độ từ 270C đến 290C cho tỷ lệ sống ấu trùng cao,  nghiệm thức nhiệt độ 290C cho tỷ lệ sống của ấu trùng cao nhất ở giai đoạn Zoea2 và Zoea4. Nhiệt độ thí nghiệm càng tăng thời gian biến thái của ấu trùng càng ngắn.

Từ khóa: cua xanh, ấu trùng, nhiệt độ, tỷ lệ sống, thời gian biến thái
 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science