S. 12 (2011)

Mục lục

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Gia nhập WTO làm phong phú thêm nhận thức về phát triển đất nước trong điều kiện kinh tế toàn cầu Tóm tắt PDF
CHU THÙY LIÊN (dịch) 3

CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI

Tìm hiểu một số giải pháp tăng thu nhập cho nông dân của Trung Quốc trong 10 năm gần đây Tóm tắt PDF
NGUYỄN THANH GIANG 5
Kinh nghiệm xây dựng lộ trình phát triển nhân tài của Trung Quốc – Một số gợi mở với ViệtNam Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 22

QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

Phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế trong quan hệ Mỹ - Trung trong thập niên đầu thế kỷ 21 Tóm tắt PDF
TRẦN THỊ THU HÀ 24
Quan hệ Mỹ - Trung: Khía cạnh quân sự – an ninh dưới thời G.W Bush Tóm tắt PDF
LÊ KHƯƠNG THÙY, NGUYỄN THÚY QUỲNH 32

LỊCH SỬ - VĂN HÓA

Tìm hiểu tư tưởng đối ngoại mở cửa của Tôn Trung Sơn Tóm tắt PDF
ĐÀO DUY ĐẠT 44
Sự dịch chuyển không gian trong Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân Tóm tắt PDF
TRẦN LÊ BẢO 54
Phát triển giáo dục đại học, bồi dưỡng nhân tài của Trung Quốc thế kỷ XXI Tóm tắt PDF
TRÂN ÁNH TUYẾT 68

DIỄN DÀN TRAO ĐỔI

Biển Đông: Biển chung chỉ dành riêng cho người Trung Quốc Tóm tắt PDF
CARLYLE A. THAYER 78


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670