Chi tiết về Tác giả

BIÊN TẬP, BAN

  • S. 1 (2011) - BÀI VIẾT
    Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc: 15 năm nhìn lại và phương hướng hoạt động trong thời gian tới.
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670