Chi tiết về Tác giả

- Trần Thị Thanh Nga, Nguyễn Xuân Hòa

  • S. 3 (2006) - CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI
    Đầu tư ra nước ngoài – chính sách phát triển mới của Trung Quốc
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670