Chi tiết về Tác giả

HỒNG YẾN, PHẠM

  • S. 2 (2011) - CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI
    Khoa học xã hội Trung Quốc trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế. Một số bài học kinh nghiệm đối với khoa học xã hội Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 2 (2011) - QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI
    Ngoại giao công chúng Trung Quốc: Hiện trạng và thách thức
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670