Chi tiết về Tác giả

ÁNH TUYẾT, TRÂN

  • S. 12 (2011) - LỊCH SỬ - VĂN HÓA
    Phát triển giáo dục đại học, bồi dưỡng nhân tài của Trung Quốc thế kỷ XXI
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670